ระบบบริหารสถานศึกษา

by ERPschool

“ERP” คืออะไร ??
และเหตุใดโรงเรียนจึงจำเป็นต้องใช้

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning
ซึ่งหมายถึง ซอฟต์แวร์และระบบ ที่ใช้ในการวางแผนจัดการห่วงโซ่อุปทานหลัก การผลิต การบริการ การเงิน และกระบวนการอื่นๆ ขององค์กร ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรสามารถใช้ทำให้กิจกรรมต่างๆ ในองค์กรเป็นไปโดยอัตโนมัติและง่ายขึ้น เช่น ระบบการบัญชีและการจัดซื้อ การจัดการโครงการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการดำเนินงานซัพพลายเชน

ซึ่งในการนำมาประยุกต์ใช้กับ “สถานศึกษา” จะก่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ ระเบียบ และง่าย ต่อการบริหารจัดการ ตั้งแต่การจัดการเอกสาร ระบบรับส่งหนังสือราชการ การบันทึกการมาเรียนของนักเรียน การมาปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และอื่น ๆ ซึ่งทำให้เข้าถึงการจัดการฐานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน มีระบบ ระเบียบ เข้าถึงง่าย โดยบุคลากรทุกคนมีฐานข้อมูลตัวเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงานทางด้านเอกสารของคุณครู

ระบบ ERP สำหรับสถานศึกษาที่เราให้บริการ

ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบ
สแกนใบหน้าเช็คชื่อนักเรียน

ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ
ลงทะเบียนชุมนุมนักเรียน

ระบบ
จัดทำและดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ระบบ
กรอกข้อมูล SGS ความไวแสง

ระบบ
จัดการข้อมูล ITA

ระบบ
การจัดการงานวิ่ง

จัดทำ
ออกแบบ ดูแล เว็บไซต์