ERPSCHOOL

เราพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ที่สนใจ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการทำงานลง

เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ หรือ ติดต่อเราเพื่อพัฒนาโปรแกรมลักษณะเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระบบเช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียน / รายคาบ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานวิ่ง
โปรแกรมกรอก SGS ความไวแสง
ระบบริหารจัดการ ITA
ระบบแจกเกียรติบัตร